Internet · 23. 9. 2023

Kdy povolit dětem přístup na internet


Internet dnes prostupuje v podstatÄ› vÅ¡emi oblastmi naÅ¡ich životů. To platí nejen pro dospÄ›lé, ale také pro dÄ›ti. Je totiž jasné, že se s ním budou muset dříve Äi pozdÄ›ji seznámit, pokud chtÄ›jí fungovat v dneÅ¡ní spoleÄnosti, která je na nÄ›m v podstatÄ› závislá. Je vÅ¡ak pravdou, že internet je nejen plný nebezpeÄí, které si dÄ›ti neuvÄ›domují, ale také není nejlepší pro jejich psychiku. Proto mnoho rodiÄů trápí otázka, kdy by s ním své potomky mÄ›li seznámit, a jakým způsobem.

 

různé internetové stránky

 

 

JistÄ›, vÄ›tÅ¡inou to probíhá tak, že již malému dítÄ›ti dáme tablet, aby se například na YouTube dívalo na pohádky. Za nedlouho se s ním pak nauÄí zacházet samo, a například oblíbené díly si vyhledá již bez pomoci. To sice rodiÄům znaÄnÄ› ulehÄí práci, avÅ¡ak rozhodnÄ› to podle psychologů není ideální postup.

 

Takto malé dÄ›ti by až na nutné výjimky nemÄ›ly vlastnit nebo mít k dispozici zařízení jako je mobilní telefon Äi dokonce tablet. Nejenže si neuvÄ›domují, jaká nebezpeÄí se v nÄ›m mohou skrývat, ale také si mnohem snadnÄ›ji vytvoří závislost. To může vést k poruÅ¡e jejich mentálního vývoje.

 

pro děti není internet vhodný

 

Proto bychom je mÄ›li zaÄít pÅ™ivykat tÄ›mto technologiím v ponÄ›kud starším vÄ›ku, ideálnÄ› pak až okolo devíti Äi desíti let. Zde je nutné uplatňovat rodiÄovskou kontrolu, neboÅ¥ dÄ›ti jsou zvídavé a snadno by se mohly, byÅ¥ neplánovanÄ›, dostat na webové stránky, které pro nÄ› nejsou úplnÄ› vhodné.

 

SamozÅ™ejmÄ› s tím, jak dítÄ› poroste, je dobré mu v tomto ohledu dávat stále více volnosti. I tak bychom mu vÅ¡ak mÄ›li vždy pÅ™ipomínat nebezpeÄí, která se na internetu vyskytují, a uÄit jej, jak jim pÅ™edejít. Bohužel, i dnes je stále vÄ›tÅ¡ina rodiÄů sama v tomto ohledu ponÄ›kud nedostateÄnÄ› informovaná. Proto by takováto výuka mÄ›la být mimo jiné povinným pÅ™edmÄ›tem ve Å¡kole. Ani to se bohužel nedÄ›je. Důsledky pak vidíme v mnoha lidech, kteří naletÄ›li internetovým podvodníkům.